STADGAR

Antagna vid interimsmöte: 1993-09-15

Reviderade: 1994-09-26, 1995-09-24, 1997-09-21, 1999-09-26, 2005-02-27, 2007-02-18, 2011-02-20, 2020-03-08


§ 1 Allmänt


Mom 1. Föreningens namn skall vara Föreningen Mästerkatten, med säte i Malmö.


Mom 2. Föreningens verksamhet skall bygga på demokrati och medlemsinflytande.


Mom 3. Föreningen skall samarbeta med andra klubbar/föreningar för medlemmarnas gemensamma intresse.


Mom 4. Utöver dessa stadgar gäller de stadgar och övriga föreskrifter som antagits och företräds av SVERAK och FIFe.


§ 2 Mål och inriktning


Föreningens mål och inriktning är att:

verka för sund katthållning;

vidga intresset och förståelsen för katten som sällskapsdjur;

befrämja en god kamratanda;

ta tillvara medlemmarnas intressen;

fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter och vad som är aktuellt inom kattsporten;

Idka extern informationsverksamhet;

anordna utställningar.


§ 3 Årsmötet


Mom 1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Till årsmötet kallas samtliga medlemmar.


Mom 2. Årsmötet hålls före den 15 mars.


Mom 3. Styrelsen kallar till årsmötet. Kallelsen och övriga handlingar skall skriftligen delges medlemmarna senast två veckor före mötet.


Mom 4. Medlemmarna har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motion till Föreningen Mästerkattens årsmöte skall vara föreningen tillhanda senast den 1 januari.


Mom 5. Vid årsmötet har närvarande medlem en röst. Röstning sker öppet om inte annat begärs. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. I de fall mötesordföranden saknar rösträtt skall lotten skilja. Vid val förklaras den eller de valda som erhåller de flesta rösterna. Ledamot av styrelsen har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfriheten. Röstning med en (1) fullmakt är tillåten för medlem inom eget hushåll. Poströstning är inte tillåten.


Mom 6. Följande ärenden skall behandlas på årsmötet:

 • upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet
 • prövning att mötet kallats enligt stadgarna
 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • val av protokolljusterare och rösträknare
 • fastställande av dagordning
 • verksamhetsberättelse
 • revisionsberättelse
 • beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
 • beslut om budget för innevarande år
 • beslut om årsavgift för nästkommande år
 • beslut om arvoden och övriga ersättningar för nästkommande år
 • motioner och styrelsens yttrande
 • val av ordförande
 • val av kassör
 • val av ledamöter
 • val av suppleanter för styrelsens ledamöter
 • val av revisorer och suppleanter
 • val av valberedning
 • övriga frågor enligt kallelsen
 • avslutning


Mom 7. Följande valordning tillämpas av årsmötet:

Årsmötet utser föreningens valberedning. Mandattiden är från ett årsmötes slut till och med nästa.

Antalet ledamöter i valberedningen fastställs av årsmötet.

Medlemmarna har rätt att inom tid som valberedningen beslutar nominera kandidater till uppdrag i styrelsen och som revisorer och revisorsuppleant.

Valberedningen bereder valen och framlägger förslag.

Valberedningens förslag samt uppgifter om

vilka kandidater som nominerats men inte tagits med i förslaget skall bifogas i kallelsen till årsmötet.

Vid årsmötet genomförs valen på följande sätt:

När årsmötet går till val meddelar valberedningens föredragande vilka motkandidater till de av valberedningen föreslagna som nominerats enligt punkt 3 ovan.

Motkandidater till de av valberedningen förslagna skall för att kunna väljas föreslås av medlem på årsmötet.

Möjliga att föreslå som motkandidater är endast personer som finns med bland de som tidigare nominerats enligt punkt 3 ovan och/eller föreslagits av valberedningen för det uppdrag valet avser. Den som nominerats som ordinarie till ett uppdrag är också valbar som suppleant.


Mom 8. Extra årsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller när minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begär det. Årsmötet kan även själv besluta om extra årsmöte. Vid extra årsmöte skall endast de frågor behandlas som är anledningen till att det hålls. Dessa anges i kallelsen.


§4 Styrelsen


Mom 1. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningen verksamhet och ekonomi.


Mom 2. Styrelsen väljs av årsmötet. Ledamöterna tillträder sina mandat omedelbart efter årsmötet. Styrelsen består av minst fem ledamöter, dock skall antalet alltid vara udda. Mandattiden för samtliga ledamöter är två år. Valen skall ske växelvis.


Mom 3. Endast en person från samma hushåll får inneha styrelsepost samtidigt.


Mom 4. Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av de på årsmötet valda styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


Mom 5. Det åligger styrelsen att:

leda föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar;

fullgöra årsmötets uppdrag och verkställa dess beslut;

upprätta verksamhetsplan och budget;

föra noggranna räkenskaper;

föra protokoll över alla sammanträden;

avge verksamhetsberättelse till årsmötet;

styrelsemötesprotokollen kan beställas av sekreteraren via snigelpost eller via mail;

uppta till behandling de frågor som kan uppstå inom ramen för föreningens verksamhet;

verkställa de uppdrag och följa de beslut som meddelas av SVERAK och FIFe.


Mom 6. styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av styrelsens ledamöter begär det.§5 Valberedningen


Mom 1. Det åligger valberedningen att:


se till att styrelsen är representativ för föreningen;

arbeta på bästa sätt för att tillgodose och vara lyhörd för medlemmarnas åsikter;

arbeta självständigt;

arbeta utifrån stadgarnas ändamål.


Mom 2. Valberedningen har möjlighet att nominera kandidater även efter nomineringstidens utgång.


§6 Medlemskap


Mom 1. Medlemskap beviljas för huvud- och familjemedlem inom samma hushåll, efter erlagd årsavgift.


Mom 2. Huvud- och familjemedlem innehar samma status. Föreningens information adresseras dock endast till huvudmedlem.


Mom 3. Medlem får inte uteslutas/avstängas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen brutit mot föreningens stadgar och/eller SVERAKs stadgar och regler eller

uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning/avstängning fattas av styrelsen. Medlem skall dock först ges möjlighet att till styrelsen inkomma med yttrande i ärendet. Styrelsen fattar beslut om åtgärd mot avstängd medlem. Utesluten/avstängd medlem skall, med angivande av skäl, underrättas härom i rekommenderat brev med mottagningsbevis.


Mom 4. Styrelsens beslut kan överklagas. Överklagan skall ske inom tre (3) veckor från den dag medlemmen tar del av beslutet. Överklagan för brott mot föreningens stadgar eller skada av föreningens intressen sker till föreningens årsmöte. Överklagan för brott som lett till avstängning/uteslutning från SVERAK-verksamhet sker till SVERAKs besvärsnämnd.


Mom 5. Medlem som avgått eller uteslutits ur föreningen har ingen rätt till föreningens kassa eller andra tillgångar.


Mom 6. Uppgifter om föreningens medlemmar förs in i ett medlemsregister som är tillgängligt för föreningens funktionärer i deras arbeta och i annat fall efter särskilt styrelsebeslut. Som medlem i Föreningen Mästerkatten accepterar man att uppgifter rörande ens person förs in i föreningens och SVERAKs register.


§7 Avgifter


Mom 1. Årsavgiften bestämmes av årsmötet.


Mom 2. Årsavgiften, som löper per kalenderår, betalas vid löpande medlemskap senast den 31 december.


§8 Räkenskaper och revision


Mom 1. Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Verksamhetsberättelse, bokslut och protokoll skall senast sex veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna.


Mom 2. Ordförande och kassör tecknar firman var för sig. Finns behov kan, för särskilda ändamål, styrelsen besluta om annan firmatecknare.


Mom 3. Revisionerna utförs av två revisorer för vilka skall finnas en suppleant. Revisorerna och suppleanten väljs av årsmötet för en mandattid på två år och tillträder sina mandat omedelbart efter årsmötet. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper, förvaltning och verksamhet. Revisorerna har rätt att när som helst ta del av föreningens räkenskaper och handlingar rörande föreningens förvaltning. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till eller avstyrka ansvarsfrihet.


§9 Stadgeändring


Beslut fattas av årsmötet på förslag av styrelsen

eller efter motion. För beslut krävs minst två tredjedels majoritet av de röstberättigade medlemmarna på två på varandra följande ordinarie årsmöten.


§10 SVERAK delegater


Till SVERAKs årsmöte utser styrelsen delegat/er, och/eller observatör/er.


§11 Upplösning


Mom 1. Beslut om upplösning av föreningen fattas vid två på varandra följande årsmöten.


Mom 2. Föreningens tillgångar skall efter årsmötets beslut användas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte.